Hotărârea nr. 514 din 2022

privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2023

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 514

privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2023

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale din municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2023 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 542/18.10.2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 120636/18.10.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120912/19.10.2022 al Direcției de asistență socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Având în vedere prevederile art. 42, 43 şi 48 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20(3) și ale art.21(1) ale Hotărârii Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 456/27.09.2022 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a cererilor de locuinţe sociale și a locuințelor de necesitate și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe sociale și a locuințelor de necesitate, din data de 11.10.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129 (7) lit. ”q”, art. 139(1), art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre adoptare prezenta:

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Stabilește criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale din municipiul Alba Iulia, pentru persoanele cu domiciliul/reședința în municipiul Alba Iulia, pentru lista de priorități pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea criteriilor stabilite prin anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 216/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor sociale din municipiul Alba Iulia, restul prevederilor hotărârii rămânând neschimbate.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 326/2021.

Art.4 Biroul elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu și Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea se comunică:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcției de Asistenţă Socială

  • Serviciului contracte, patrimoniu

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
  Consilier                                                                                        Secretar general
Rotar Corina                                                                                         Jeler Marcel  

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor in funcție.

P.M.3ex