Hotărârea nr. 515 din 2022

privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 515

privind actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la actualizarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Alba Iulia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 531/18.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 120355/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120532/18.10.2022 al Serviciului întreținerea domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia si avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile:

- Hotărârii nr.409/2011 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea  Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia;

- Hotărârii nr.244/2016 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotărârii nr.430/2017 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea reactualizării Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 244/2016 a Consiliului local,

- Hotărârii nr.395/2019 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind reactualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local, cu modificarile si completarile ulterioare,

- Hotărârii nr.191/2021 s Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioare și

- Hotărârii nr.259/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.16 alin.(1) și alin.(2), art.17 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c” coroborat cu art. 129 alin. (6) lit. „c”, ale art. 139 alin.(3) lit. „e” și ale art. 196 alin.(1) lit. „a” din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Aprobă actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Alba Iulia, conform anexelor nr. 1 - 8.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul Municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art. 3. Anexele 1 – 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. Serviciul întreținerea domeniului public din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre;

Art. 6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Serviciului Întreținerea domeniului public;

- Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură;

- Direcției Urbanism și Amenajarea teritoriului;

- Biroului evidenta patrimoniu, sistem informatic geografic;

- Agenției pentru Protecția Mediului Alba.

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                              Contrasemnează,
     Consilier                                                                         Secretar general
Rotar Corina                                                                       Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex