Hotărârea nr. 517 din 2022

privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, strada Poligonului, nr. 6C, bloc C5, apartament 1, județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 517

privind repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, strada Poligonului, nr. 6C, bloc C5, apartament 1, județul Alba

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, situată în Municipiul Alba Iulia, strada Poligonului, nr. 6C, bloc C5, apartament 1, județul Alba - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 551/21.10.2022;

Având în vedere cererea doamnei Oltean Ana-Maria, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 117107/11.10.2022 și Raportul Comisiei de analiză a cererilor de locuințe din fondul locativ de stat, constituită în temeiul dispozițiilor Hotărârii nr. 246/2022 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia; referatul de aprobare nr. 122343/21.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 122442/21.10.2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 1777 – 1835 din Codul Civil;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 388/2007 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat și ale Hotărârii nr. 212/2010 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 388/2007 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c", coroborat cu art.129 (6) lit.”b”, ale art.139 (3) lit.”g”, ale art.196 (1) lit.”a” și ale art.362 (1) din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă repartizarea spaţiului cu destinaţia de locuinţă situat în Alba Iulia, strada Poligonului, nr. 6C, bloc C5, apartament 1, județul Alba, doamnei Oltean Ana-Maria.

Art.2. Contractul de închiriere pentru locuinţa repartizată prin prezenta hotărâre, se va încheia pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire.

Art.3. Chiria pentru locuinţa repartizată se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul Contracte, Patrimoniu din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. 5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Serviciului Contracte, patrimoniu

- Doamnei Oltean Ana-Maria

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
       Consilier                                                                                    Secretar general
Rotar Corina                                                                                     Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex