Hotărârea nr. 518 din 2022

privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.518

privind aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a drepturilor de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 527/18.10.2022;

Având în vedere adresa SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., prin SUCURSALA ALBA, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.113220/30.09.2022; referatul de aprobare nr. 120327/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120415/2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art.12 şi art.14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c”, ale art.139 alin.(3) lit.”g”, art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă încheierea unei convenţii de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice în favoarea SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA SA, în scopul amplasării unui post de transformare pe un teren în suprafață de 19 mp, situat în Alba Iulia, pe str.București, FN, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze convenţia de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul Contracte, Patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia şi Direcția urbanism, amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Direcției Urbanism, amenajarea teritoriului

-Direcției Tehnică, Dezvoltare

-Biroului Evidență Patrimoniu, Sistem Informatic Geografic

-SC DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA S.A., SUCURSALA ALBA, Piaţa Consiliului Europei, nr.1, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                            Contrasemnează,
    Consilier                                                                                         Secretar general
Rotar Corina                                                                                         Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex