Hotărârea nr. 519 din 2022

privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, Piața I.C.Brătianu, FN, în scopul reglementării situației juridice a parcării amenajate pe acesta

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 519

privind demararea procedurii de achiziționare a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, Piața I.C.Brătianu, FN, în scopul reglementării situației juridice a parcării amenajate pe acesta

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la demararea procedurii de achiziționare a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, Piața I.C.Brătianu, FN, în scopul reglementării situației juridice a parcării amenajate pe acesta - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 544/19.10.2022;

Având în vedere adresele formulate de doamna Furdui-Iancu Maria-Daniela, înregistrate la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.108291/20.09.2022 și sub nr.108293/20.09.2022; referatul de aprobare nr. 120890/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 121271/2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.863 și ale art.1650 – 1745 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere raportul de evaluare nr. 293/08.12.2021 întocmit de PF Roșu Adriana Eusența evaluator;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.”c”, ale art.139 alin.(2), ale art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă demararea procedurii de achiziționare a unui teren situat în municipiul Alba Iulia, Piața I.C.Brătianu, FN, înscris în CF nr.117400 Alba Iulia (nr.CF vechi 87903 Alba Iulia), cu nr.cadastral 117400 și nr.top.1839/2/1/2, în suprafaţă de 228 mp, având categoria de folosință curți construcții, proprietate a doamnei Furdui-Iancu Maria Daniela, în scopul reglementării situației juridice a parcării amenajate pe acesta.

Art.2. Însuşeşte raportul de evaluare efectuat de către evaluator autorizat ANEVAR Roșu Adriana Eusența pentru imobilul (teren) situat în municipiul Alba Iulia, Piața I.C.Brătianu, FN, înscris în CF nr.117400 Alba Iulia (nr.CF vechi 87903 Alba Iulia), cu nr.cadastral 117400 și nr.top.1839/2/1/2, în suprafaţă de 228 mp, având categoria de folosință curți construcții, la preţul de 108 euro/mp. Art.3. Prețul de achiziționare se va stabili prin negocierea între părți și nu va putea depăși valoarea stabilită prin raportul de evaluare însușit.

Art.4. Comisia de negociere va încheia un proces verbal privind rezultatul negocierii care va fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Art.5. Serviciul Contracte, Patrimoniu, Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia precum și Direcția Cheltuieli, Biroul Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic și Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.6.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

-Direcției Cheltuieli

-Direcției Tehnică, Dezvoltare

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Furdui-Iancu Maria Daniela, str.Trandafirilor, nr.6, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                       Contrasemnează,
     Consilier                                                                                 Secretar general
Rotar Corina                                                                                Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex