Hotărârea nr. 52 din 2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE 5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia, aprobați prin Hotărârea nr.258/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 52

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE 5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia, aprobați prin Hotărârea nr.258/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia”

 

Consiliul local al municipiului Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții : ”CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE 5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia, aprobați prin Hotărârea nr.258/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 50/04.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 13923/04.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13910/04.02.2022 al Serviciului investiții și lucrări publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.7(6) din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, și ale art.44 și ale 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” coroborat cu art.129 (4) lit.”d”, ale art. 139(3) lit. ”e” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂREȘTE:

 

Art.1 Se actualizează indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE 5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia, aprobați prin Hotărârea nr.258/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, conform Devizului general actualizat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă contribuția în proiect a Municipiului Alba Iulia în cuantum de 6.732.647,84 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului potrivit Legii 114/1996 – Legea locuințelor, republicată cu modificările si completările ulterioare.

Art.3 Se aprobă destinația locuințelor din cadrul proiectului CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE SOCIALE, 5 TRONSOANE - tip B2, B3, B4 - cartier Gheorghe Șincai, Municipiul Alba Iulia, ca fiind locuințe sociale destinate închirierii.

Art.4 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
    Consilier                                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                               Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex