Hotărârea nr. 520 din 2022

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în suprafață utilă totală de 94,03 mp situate în incinta imobilului(construcție) Cămin Cultural Pâclișa, situat în Alba Iulia-Pâclișa, str.Carpenului, nr.129 A

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 520

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în suprafață utilă totală de 94,03 mp situate în incinta imobilului(construcție) Cămin Cultural Pâclișa, situat în Alba Iulia-Pâclișa, str.Carpenului, nr.129 A

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații în suprafață utilă totală de 94,03 mp situate în incinta imobilului(construcție) Cămin Cultural Pâclișa, situat în Alba Iulia-Pâclișa, str.Carpenului, nr.129 A- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 543/19.10.2022;

Având în vedere adresa SC ROYAL SERGIO SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 29742/14.03.2022; referatul de aprobare nr. 120883/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 121267/2022 al Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.1777 – art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit."c", coroborat cu art.129 alin.(6) lit.”a”, ale art.139 alin.(3) lit.”g”, ale art.196 alin.(1) lit.”a” și ale art.332-art.347 din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1)Aprobă închirierea prin licitație publică, pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfășurării de activități de catering, a unor spații în suprafață utilă totală de 94,03 mp situate în incinta Căminului Cultural Pâclișa, proprietate a municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia-Pâclișa, str.Carpenului, nr.129A, înscris în CF nr.87636 Alba Iulia (nr.CF vechi 40500 Pâclișa), cu nr.cadastral 87636-C2, având suprafața construită la sol de 400 mp și suprafața construită desfășurată de 979 mp, cu cod de clasificare 1.6.2 și valoare de inventar 3.160.637,71 lei, după cum urmează:

a.bucătărie în suprafață de 42,84 mp;

b.vestiar în suprafață de 7,43 mp;

c.spațiu preparare legume în suprafață de 3,84 mp;

d.spațiu preparare carne în suprafață de 3,55 mp;

e.spațiu preparare pește în suprafață de 3,58 mp;

f.hol în suprafață de 14,82 mp;

g.spălător în suprafață de 8,15 mp;

h.oficiu în suprafață de 9,82 mp.

(2)Stabileşte preţul minim de pornire al licitației publice la suma de 1.416,67 lei/lună.

Art.2. Aprobă Caietul de sarcini al licitației, documentația de atribuire și contractul-cadru, conform Anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze contractul de închiriere.

Art.4. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public Administrarea Patrimoniului Local din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia și Direcția Urbanism vor aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Administrarea domeniului public şi privat

-Direcției Urbanism

-Direcției Tehnică, Dezvoltare

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
    Consilier                                                                                        Secretar general
Rotar Corina                                                                                       Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex