Hotărârea nr. 522 din 2022

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile (drum) înscrise în CF nr. 113294 în suprafaţă de 386 mp și CF nr. 113295 în suprafață de 3.072 mp, aferente străzii Retezat aflate în proprietatea numiților Gabor Gheorghe și coproprietarii

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 522

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile (drum) înscrise în CF nr. 113294 în suprafaţă de 386 mp și CF nr. 113295 în suprafață de 3.072 mp, aferente străzii Retezat aflate în proprietatea numiților Gabor Gheorghe și coproprietarii

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unor imobile (drum) înscrise în CF nr. 113294 în suprafaţă de 386 mp și CF nr. 113295 în suprafață de 3.072 mp, aferente străzii Retezat aflate în proprietatea numiților Gabor Gheorghe și coproprietarii-inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 534/18.10.2022;

Având în vedere cererea depusă de depusă de Gabor Gheorghe, Mogoșan Iosif Dan, Sas Dana, Mogoșan Augustin, Mogoșan Radu-Iosif, Mogoșan Aurel, Mogoșan Iosif, Sîrbu Maria, Sîrbu Cătălin Aurel, Gabor Victoria, Sântimbrean Alexandru, Popa Mariana, Popa Gheorghe, Horșa Nicolae, Horșa Daniela-Maria, Bothazi Flaviu-George, Bothazi-Gatea Cristina-Maria, Valc Silviu, Valc Cristina Ana, Popa Ioana-Andreea, Țîrlea Ion, Țîrlea Angela, Mînicuță George, Mînicuță Loredana-Andreea, Mînicuță Romică, Mînicuță Adriana, Tomuș Andrei Constantin, Tomuș Vasilica, Mogoșan Floarea, Mogoșan Mariana, Mogoșan Marius-Ioan si Mogoșan Adrian-Cosmin înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.113544/03.10.2022; referatul de aprobare nr. 120711/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120806/18.10.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 29/29.01.2021 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia -art.6- privind aprobarea PUZ „Elaborare PUZ pentru construire locuințe individuale și reglementare stradă acces” Alba Iulia, Strada Retezat.

Văzând prevederile art.13 alin (5) din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 863, lit.c din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 291 alin(3) lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin(2) lit "c", art.139 alin(2) şi ale art.196 alin(1) lit “a” din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia, având ca obiect imobilele - (drum) situate în Alba Iulia, aferente străzii Retezat, înscrise în CF nr. 113294 Alba Iulia cu nr. cad. 113294 (800/39/2, 800/29/1, 800/38, 800/37, 800/36, 800/35) în suprafaţă de 386 mp si CF nr. 113295 Alba Iulia cu nr. cad. 113295 (800/39/2, 800/29/1, 800/38, 800/37, 800/36, 800/35) în suprafaţă de 3.072 mp, aflate în proprietatea numiților Gabor Gheorghe, Mogoșan Iosif Dan, Sas Dana, Mogoșan Augustin, Mogoșan Radu-Iosif, Mogoșan Aurel, Mogoșan Iosif, Sîrbu Maria, Sîrbu Cătălin Aurel, Gabor Victoria, Sântimbrean Alexandru, Popa Mariana, Popa Gheorghe, Horșa Nicolae, Horșa Daniela-Maria, Bothazi Flaviu-George, Bothazi-Gatea Cristina-Maria, Valc Silviu, Valc Cristina Ana, Popa Ioana-Andreea, Țîrlea Ion, Țîrlea Angela, Mînicuță George, Mînicuță Loredana-Andreea, Mînicuță Romică, Mînicuță Adriana, Tomuș Andrei Constantin, Tomuș Vasilica, Mogoșan Floarea, Mogoșan Mariana, Mogoșan Marius-Ioan și Mogoșan Adrian-Cosmin.

Art.2. Planul de amplasament și delimitare se regăsește în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Ulterior încheierii contractului de donație în formă autentică imobilele - (drum) vor fi intabulate în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Serviciului Administrarea domeniului public și privat

- Direcției cheltuieli

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
    Consilier                                                                                 Secretar general
Rotar Corina                                                                                 Jeler Marcel  

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex