Hotărârea nr. 523 din 2022

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 116890 în suprafaţă de 360 mp aferent străzii Spiru Haret și Iris aflat în proprietatea numiților Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura

 
 
ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 523

privind acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 116890 în suprafaţă de 360 mp aferent străzii Spiru Haret și Iris aflat în proprietatea numiților Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acceptarea donaţiei către Municipiul Alba Iulia, a unui imobil – (drum) înscris în CF nr. 116890 în suprafaţă de 360 mp aferent străzii Spiru Haret și Iris aflat în proprietatea numiților Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura. - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 535/18.10.2022;

Având în vedere cererea depusă de Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 118873/13.10.2022; referatul de aprobare nr. 120709/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120808/18.10.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 195/28.06.2013 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia- art.8 privind aprobarea PUZ „Extindere Perimetrul Intravilan Alba Iulia, Zona Șeigău- Schit și Zona Terasa Viilor- Podei”; art.13 alin (5) din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare precum și prevederile art. 863, lit.c din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 291 alin(3) lit „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin(2) lit "c", art.139 alin(2) şi ale art.196 alin(1) lit “a” din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă acceptarea donației către Municipiul Alba Iulia, având ca obiect imobilul - (drum) situat în Alba Iulia, aferent străzii Spiru Haret și Iris înscris în CF nr. 116890 Alba Iulia cu nr. cad. 116890 (3371/2/5/2/2) în suprafaţă de 360 mp, aflat în proprietatea numiților Jula Mircea Traian, Cîmpean Dorolți Eugen și Cîmpean Dorolți Laura.

Art.2. Planul de amplasament și delimitare se regăsește în anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. Ulterior încheierii contractului de donație în formă autentică imobilul- (drum) va fi întabulate în proprietatea Municipiului Alba Iulia și va completa inventarul domeniului public al Municipiului Alba Iulia.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură, Serviciul contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Biroul evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului - Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Serviciului Administrarea domeniului public și privat

- Direcției cheltuieli

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
      Consilier                                                                                          Secretar general
Rotar Corina                                                                                           Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex