Hotărârea nr. 524 din 2022

privind însușirea documentației tehnice de actualizare date - modificare suprafață și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 30

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 524

privind însușirea documentației tehnice de actualizare date - modificare suprafață și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 30

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la însușirea documentației tehnice de actualizare date - modificare suprafață și înscriere a dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 30 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 537/18.10.2022;

Având în vedere solicitarea depusă de domnul Salcă Marius Vasile, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 91995/09.08.2022; referatul de aprobare nr. 120701/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 120793/18.10.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 106, art. 156 din Ordinul 700/2014 al Directorului General al ANCPI, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit „c”, art.139 alin.(3) lit. „g”, art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Însuşeşte documentația tehnică de actualizare date - modificare suprafață întocmită de inginer topograf Nătrăpeiu Gheorghe, prin care se propune modificarea suprafeței unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr. 30, înscris în CF nr. 89608 Alba Iulia, cu nr. top. 3625/2/35/14/11 - "curți construcții", în suprafață din acte de 25 mp la suprafața măsurată de 32 mp.

Documentația tehnică de actualizare date – modificare suprafață face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se înscrie în inventarul domeniului privat al municipiului Alba Iulia imobilul cuprins la art. 1. cu suprafața rectificată.

Art.3. Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra imobilului cuprins la art. 1. cu suprafața rectificată.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură și Serviciul Contracte, Patrimoniu din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic.

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                        Contrasemnează,
      Consilier                                                                                   Secretar general
  Rotar Corina                                                                                 Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex