Hotărârea nr. 525 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 - C1-U17 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/VII situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1 Mai), Bl.16B , Ap.7 respectiv CF.nr.77373 – C1 – U7 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XIX , situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1Mai), Bl.16B, ap.39 Jud. Alba în favoarea numiților Crișan Petru și Crișan Alina Mihaela

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTÃRÂREA NR.525

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 - C1-U17 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/VII situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1 Mai), Bl.16B , Ap.7 respectiv CF.nr.77373 – C1 – U7 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XIX , situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1Mai), Bl.16B, ap.39 Jud. Alba în favoarea numiților Crișan Petru și Crișan Alina Mihaela

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 - C1-U17 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/VII situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1 Mai), Bl.16B , Ap.7 respectiv CF.nr.77373 – C1 – U7 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XIX , situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1Mai), Bl.16B, ap.39 Jud. Alba în favoarea numiților Crișan Petru și Crișan Alina Mihaela - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 538/18.10.2022;

Având în vedere cererea numiților Crișan Petru și soția Crișan Alina Mihaela înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 110635/26.09.2022; referatul de aprobare nr. 120674/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr.120789/18.10.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) și alin.(6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicatã, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit „c”, art.139 alin.(3) lit. „g”, art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTÃRĂȘTE:

 

Art.1. Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 21/370 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77373 - C1-U17 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/VII situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1 Mai), Bl.16B , Ap.7 respectiv CF.nr.77373 – C1 – U7 Alba Iulia cu nr.topo.880/1/XIX , situat în Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu nr.9 (fosta 1Mai), Bl.16B, ap.39 Jud. Alba în favoarea numiților Crișan Petru și Crișan Alina Mihaela

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3. Serviciul Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din hotãrâre.

Art.4. Hotãrârea se comunicã :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                        Contrasemnează,
       Consilier                                                                                                 Secretar general
  Rotar Corina                                                                                                 Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex