Hotărârea nr. 526 din 2022

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 18/281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77149 - C1-U10 Alba Iulia cu nr.topo.2020/15/XII situat în Alba Iulia, str.Bucovinei nr.10, Bl.D2A ,Ap.12, Jud. Alba în favoarea numitei Drâmbărean Ileana

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTÃRÂREA NR. 526

cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 18/281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77149 - C1-U10 Alba Iulia cu nr.topo.2020/15/XII situat în Alba Iulia, str.Bucovinei nr.10, Bl.D2A ,Ap.12, Jud. Alba în favoarea numitei Drâmbărean Ileana

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 18/281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.77149 - C1-U10 Alba Iulia cu nr.topo.2020/15/XII situat în Alba Iulia, str.Bucovinei nr.10, Bl.D2A ,Ap.12, Jud. Alba în favoarea numitei Drâmbărean Ileana - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 538/18.10.2022;

Având în vedere cererea depusă de doamna Drâmbărean Ileana, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 116422/10.10.2022; referatul de aprobare nr. 120699/18.10.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr.120795/18.10.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 36 alin. (2) și alin.(6) din Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar, republicatã, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit „c”, art.139 alin.(3) lit. „g”, art.196 alin.(1) lit.”a” din OUG. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTÃRĂȘTE:

 

Art.1. Propune atribuirea prin Ordin al Prefectului județul Alba a cotei de 18/281 mp proprietar Statul Român, teren intravilan înscris în CF.nr.77149 – C1 – U10 Alba Iulia cu nr.topo.2020/15/XII situat în Alba Iulia, Str.Bucovinei nr.10, Bl.D2A, Ap.12, Jud. Alba, în favoarea numitei Drâmbărean Ileana.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotãrârea se comunicã :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului Public Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
      Consilier                                                                              Secretar general
Rotar Corina                                                                              Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.4ex