Hotărârea nr. 527 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 527

privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data 27 octombrie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiul Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023 - inițiat de consilieri locali Sandu Cornel Stelian și Filimon Marius și înregistrat cu nr. 532/18.10.2022;

Văzând solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat; referatul de aprobare nr. 120475/18.10.2022 al consilierilor locali Sandu Cornel Stelian și Filimon Marius; raportul de specialitate nr. 121927/20.10.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și ale Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 82 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și art. 105 alin. (2) lit. „d” din Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare, ale OME nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar precum și HG nr. 1138/2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022-2023, și pentru stabilirea termenelor de plată a acestora;

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) și art. 20 alin (1) lit. „i” și lit. „j” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. „a”, art. 139 alin (3) lit. „a” și ale art. 196 alin. (1) lit. „a”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.I. Se modifică Art.2 din Hotărârea nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia care va avea următorul conținut:

Art.2. Se aprobă un număr de 2472 burse școlare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

 • burse de performanță - 94

 • burse de merit - 1081

 • burse de studiu - 353

 • burse de ajutor social – 944

Art.II. Se modifică Art. 3, pct. 1, pct. 7 și pct. 9 din Hotărârea nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia care vor avea următorul conținut:

Art.3. Se aprobă numărul pe tipul de burse, pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022-2023, după cum urmează:

 

BURSE PROPUSE IN ANUL SCOLAR 2022-2023
NR. CRT. UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU PERSONALITATE JURIDICA burse de performanta burse de merit burse de studiu burse de ajutor social
1 COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” 7 232 27 46
2 COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN" 30 48 31 75
3 LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” 0 18 27 105
4 LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” 0 6 6 102
5 COLEGIUL TEHNIC „APULUM" 2 27 19 66
6 LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” 30 76 28 43
7 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 11 80 31 100
8 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” 6 129 24 80
9 LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GRÓF MAJLÁTH GUSZTÁV KÁROLY" 3 7 28 19
10 SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS" 5 145 51 65
11 SCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU" 0 93 30 70
12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” 0 52 24 123
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” 0 168 27 50
  TOTAL 94 1081 353 944
2472

 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate..

Art.IV. Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.V. Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI. Hotărârea se comunică:

 • Primarului municipiului Alba Iulia

 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

 • Direcţiei cheltuieli

 • Compartimentului proceduri administrative, învățământ

 • Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia

 • Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia

 • Liceului Teologic Romano – Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”

 

 

 

Alba Iulia, 27 octombrie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
        Consilier                                                                                        Secretar general
 Rotar Corina                                                                                         Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție

P.B.C.3ex