Hotărârea nr. 53 din 2022

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei, aprobați prin Hotărârea nr.236/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 53

privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei, aprobați prin Hotărârea nr.236/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 febuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei, aprobați prin Hotărârea nr.236/2018 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 51/04.02.2022;

Având în vedere prevederile art.7(6) din Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.44 și ale 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art.129(4) lit.”d”, ale art. 139 (3) lit. ”e” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1Aprobă devizul general și indicatori tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții: REABILITARE INFRASTRUCTURA REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C.Bratianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei, conform Devizului general actualizat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția tehnică, dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.3Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

- Direcţia cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul investiții și lucrări publice

 

 

 

Alba Iulia, 9 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
      Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                    Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex