Hotărârea nr. 54 din 2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebes RA, pe anul 2021

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 54

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebes RA, pe anul 2021

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 09 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a anexelor la Ocolul Silvic Sebes RA, pe anul 2021 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 48/03.02.2022;

Având în vedere adresa Ocolului Silvic Sebes RA nr. 3913/19.10.2021 - înregistrată la Municipiul Alba Iulia cu nr. 121620/20.10.2021; referatul de aprobare nr. 13299/03.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 13327/03.02.2022 al Compartimentului pășuni, păduri, parc dendrologic din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Luând în considerare decizia administrativă nr. 58/2021 a Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA și nota justificativă anexată acesteia;

Având în vedere art.10(2) din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majora, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată, coroborate cu prevederile art.65 din Legea nr.53/2003, privind codul muncii, ale OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă;

În temeiul prevederilor art. 129 (3) lit. ”d”, ale art. 139 (1) și ale art.196 (1) lit ”a”din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Ocolul Silvic Sebes RA (Anexa 1) astfel:

-diminuarea veniturilor totale cu suma de 366,073 mii lei

-diminuarea cheltuielilor totale cu suma de 366,073 mii lei; (menținerea profitului brut în sumă de 204,468 mii lei), precum și anexele de fundamentare, după cum urmează:

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

-Anexa nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

-Anexa nr.6 – Nota de fundamentare la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

Art.II Se aprobă reducerea unui număr de trei posturi ocupate, după cum urmează:

  1. Postul de casier magazioner,

  2. Postul de secretar dactilograf,

  3. Postul de consilier juridic, cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 65 din Legea nr. 53/2003, codul muncii precum și a reglementărilor și documentelor legale privind dreptul la muncă al angajaților regiei.

Art.III  Se aprobă înființarea unui post de pădurar principal I, în cadrul districtului V.

Art.IV (1) Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de funcții ale Ocolului Silvic Sebes RA, potrivit modificărilor cuprinse la art. 2 si art.3 al prezentei, cuprinse în anexele 7 și 8, parte integrantă ale hotărârii.

(2)Modificările prevăzute la art.2, la Organigrama și Statul de funcții intră în vigoare la data finalizării tuturor procedurilor legale descrise la acest articol.

Art.V Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 1 la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Ocolului Silvic Sebeș RA prin stabilirea unui nivel de realizat anual propus pentru 2021 în cazul profitului brut de 204.468 lei, pentru Creșterea cifrei de afaceri față de anul precedent – 20.000 lei, precum și stabilirea modului de calcul pentru componenta variabilă (Conform Anexei nr. 9 la prezentul proiect de hotărâre).

Art.VI. Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Serviciul contracte, patrimoniu din cadrul Serviciului public Administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului local și Ocolul Silvic Sebeș R.A. vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VIII Hotararea se comunica:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Institutiei Prefectului Judetului Alba

  • Serviciului contracte, patrimoniu

  • Ocolului Silvic Sebes RA

     

 

 

Alba Iulia, 09 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
         consilier                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor prezenți;

P.B.C.3ex