Hotărârea nr. 55 din 2022

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Ampoi I

 

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 55

privind trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Ampoi I

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară publică la data de 9 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia asupra unor imobile situate în Ampoi I - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 60/08.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 15040/08.02.2022 al Primarului municipiuli Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 15087/08.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din cadrul Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 41(5) din Legea nr.7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 286 (4), art.296 (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Alba Iulia în domeniul public al municipiului Alba Iulia imobilele înscrise în CF nr. 115981 - Alba Iulia, cu nr. cad. nou 115981 – "fâneață" în suprafață de 301 mp și CF nr. 115982 - Alba Iulia, cu nr. cad. nou 115982 – "fâneață" în suprafață de 302 mp situate administrativ în Alba Iulia Ampoi I.

Trecerea imobilelor mai sus menționate în domeniul public al municipiului Alba Iulia este decisă în vederea preluării acestor imobile de către CNTEE Transelectrica S.A. cu privire la realizarea lucrării de deviere LEA 220 kV în temeiul autorizației de construire nr. 843/20.12.2021, lucrări de interes public conform prevederilor art. 12(1) din Legea energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012 și, ulterior, trecerii acestora în proprietatea statului român.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre;

Art. 4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciul contracte, patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 09 februarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                          Contrasemnează,
      consilier                                                                                      Secretar general
 Tudorașcu Raul                                                                                   Jeler Marcel    

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție;

P.B.C.4ex