Hotărârea nr. 57 din 2022

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 57

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru și membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 61/16.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19088/16.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 19282/17.02.2022 al Compartimentului proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art.5 (4) lit. „c” din OME nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa nr. 743/1/10.02.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Alba înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 16492/10.02.2022;

În temeiul prevederilor art. 129 (7) lit. „a”, art. 139 (1) și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Desemnează pe MAREAN VASILE CLAUDIU reprezentantul Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022.

Art.2 Desemnează pe FLOREA PAUL VICTOR reprezentantul Consiliului local al municipiului Alba Iulia în calitate de membru supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alba Iulia, sesiunea 2022.

Art.3 Compartimentul proceduri administrative, învățământ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta Hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Inspectoratului Școlar Județean Alba

- Compartimentului proceduri administrative, învățământ

- Persoanelor desemnate

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
     Consilier                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                   Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex