Hotărârea nr. 58 din 2022

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonim literar Ion Mărgineanu

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 58

privind conferirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonim literar Ion Mărgineanu

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonim literar Ion Mărgineanu inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 67/18.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20195/18.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 20226/18.02.2022 al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridice, administație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând Adresa înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.7212/20.01.2022, a domnilor Todoran Matei Radu și Mălin Dumitru, președinte și respectiv vicepreședinte al Asociației Culturale „ Mirabila Sămânță” cu sediul în Alba Iulia, prin care domnul Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonim literar Ion Mărgineanu, este propus pentru acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al municipiului Alba Iulia”;

Având în vedere prevederile Regulamentului de conferire a titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 52/2021;

Având în vedere prevederile art.7 din Anexa nr.1 și Anexa nr.7 la statut din Ordinul MLDPA nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 104 alin.(1) lit. e) coroborat cu lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(13), ale art. 139(1) și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se conferă titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Ioan Mărginean, cunoscut sub pseudonim literar Ion Mărgineanu, poet și om de cultură, pentru multiplele sale aporturi aduse promovării și îmbogățirii culturii locale, județene și naționale.

Art.2 Biroul administrativ din cadrul Serviciului resurse umane - administrativ din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Direcției juridice, administrație publică locală

  • Biroului administrativ

  • Domnului Mărginean Ioan

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                               Contrasemnează,
    Consilier                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                               Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex