Hotărârea nr. 59 din 2022

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația ” PRIETENII LUI AZOR ”

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 59

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația ” PRIETENII LUI AZOR ”

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația ” PRIETENII LUI AZOR ” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 71/21.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.20707/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 20944/21.04.2022 al al Serviciului administrație publică locală, juridic contencios din cadrul Direcției juridice, administație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și ale Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând adresele Asociației ”PRIETENII LUI AZOR”, înregistrate la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.13823/04.02.2022 și nr.19141/16.02.2022; Având în vedere prevederile art.17 și art.18 din Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”e” coroborate cu art.129(9) lit.”a”, ale art. 139 (1) și ale art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Alba Iulia și Asociația ”PRIETENII LUI AZOR”, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, să semneze Acordul de parteneriat, în numele și pentru Municipiul Alba Iulia, în condițiile stabilite de părți.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția juridică, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica :

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

  • Asociației „PRIETENII LUI AZOR”

  • Direcției juridică, administrație publică locală

  • Serviciului administrare piețe, târguri și gestionarea câinilor fără stăpân

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                   Jeler Marcel        

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex