Hotărârea nr. 6 din 2022

privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității acesteia

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 6

privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității acesteia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință extraordinară la data de 07 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia a bunurilor mobile și imobile necesare bunei desfășurări a activității acesteia - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 7/05.01.2022

Văzând referatul de aprobare nr. 1011/06.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 15/06.01.2022 al Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art.10 din contractul de administrare nr.119588/15.12.2016 privind transmiterea în administrare a unor imobile (clădiri și terenuri) aflate in proprietatea Municipiului Alba Iulia;

Văzând Hotărârea nr.360/28.09.2021 si Hotărârea nr.509/28.12.2021 ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia, prin care a fost preluat personalul si activitatea Serviciului Baze Sportive si Agrement;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „c” si coroborat cu art. 129(6) lit. „a”, art. 139(3), lit „g”, art 299, art 300 și art. 196(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă darea in administrarea Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia a terenurilor si constructiilor ce compun:

  • Bazinul Olimpic, situat in Alba Iulia, Bd-ul Republicii nr. 3, identificat cu CF nr. 108966, avand valoarea de inventar de 29.254.574,86 lei

  • Grup sanitar, situat in Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.105, identificat partial cu CF nr. 102076, avand valoarea de inventar 2.810.731,93 lei

  • Grup sanitar, situat in Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr.25, identificat partial cu CF nr. 101537, avand valoarea de inventar 2.106.405,34 lei

  • Grup sanitar, situat in Alba Iulia, Parcul Unirii, identificat partial cu CF nr. 107027, avand valoarea de inventar 3.903.608,41 lei

(2) Predarea- preluarea Imobilelor prevazute la alin. (1) se va face pe proces verbal de predare primire in termen de 30 zile de la adoptarea hotararii.

Art.2. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul de administrare nr. 119588/2016, conform anexei nr. 1.

Art.3. Se aprobă transmiterea fără plată a bunurilor mobile aflate în folosința Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, Serviciul Baze Sportive si Agrement și care sunt în evidența contabilă a Primăriei municipiului Alba Iulia, conform anexei nr. 2. Predarea-primirea bunurilor mobile se face pe bază de proces verbal de predare primire in termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.4. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din hotarare.

Art.5. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6. Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și Direcția cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Art.7. Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Institutiei Prefectului - Judetul Alba

  • Directiei cheltuieli

  • Directiei venituri

  • Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

 

 

 

Alba Iulia, 07 ianuarie 2022

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
       Consilier                                                                             Secretar general
 Tudorașcu Raul                                                                           Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex