Hotărârea nr. 60 din 2022

privind stabilirea contravalorii atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 
 
ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 60

privind stabilirea contravalorii atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind stabilirea contravalorii atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 65/17.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.19722/17.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 19980/18.02.2022 al Compartimentului Registrul agricol din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ ;

Având în vedere adresa Consiliului Județean Alba nr. 81595/18.08.2020, prin care se face cunoscut prețul de achiziție a unui atestat de producător și a unui carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;

Văzând prevederile art.5(2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2(2) din Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art.5(1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 (2) din Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 (1) din Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (14), ale art. 139 (1) şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Stabilește contravaloarea atestatului de producător, în cuantum de 4,2 lei.

Art.2 Stabilește contravaloarea carnetului de comercializare, în cuantum de 29,75 lei.

Art.3 Sumele se vor încasa de la solicitanții atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare.

Art.4 Sumele încasate vor fi virate Consiliului Județean Alba.

Art.5 Compartimentul registrul agricol și Direcţia cheltuieli din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Hotărârea se comunică către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Consiliul Județean Alba

  • Compartiment registrul agricol

  • Direcția cheltuieli

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                   Contrasemnează,
       Consilier                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                Jeler Marcel       
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex