Hotărârea nr. 61 din 2022

privind revocarea Hotărârii nr. 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 61

privind revocarea Hotărârii nr. 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 76/21.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.21008/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21448/21.02.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului – Județul Alba nr 15604/1/G/SJ/II.C.2 înregistrată la Primăria Alba Iulia cu nr. 13927/04.02.2022;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”b” coroborat cu art 129 (7) lit.”a”, lit. ”d”, art. 129 (8) lit.”a”, și art. 129 (9) lit. ”a”, art. 139 (1) și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 432 din 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Alba Iulia și Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia.

Art.2 Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Protopopiatul Ortodox Român Alba Iulia

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                  Contrasemnează,
    Consilier                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                   Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex