Hotărârea nr. 62 din 2022

privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea nr. 295/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 62

privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea nr. 295/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre rivind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea nr. 295/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 75/21.02.2022;

Având în vedere adresa nr.11071/1/G/SJ/II.C.2/2021 a Instituției Prefectului – Județul Alba prin care se solicită reanalizarea Hotărârii nr. 295/ 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20987/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21012/21.02.2022 al Comartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului munciipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere acordul de parteneriat nr. 96008/2021 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Asociația de Ecologie și Intervenții în caz de inundații „PETRO AQUA” Petroșani;

Văzând solicitarea Asociației "PETRO AQUA” înregistrată cu nr. 19942/18.02.2022 la Primăria Municipiului Alba Iulia;

Văzând prevederile Hotărârii nr 43/2022 a Consiliului local privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al municipiului Alba Iulia și ale art. 14 din Legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”b” și lit. ”e”, ale art. 139 (1) și art. 196 (1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Aprobă încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 96008/2021 aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Alba Iulia nr. 295/2021, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia să semneze actul adițional.

Art.III Aprobă alocarea sumei de până la 50.000 lei din bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2022 Asociației de Ecologie și Intervenții în caz de inundații "PETRO AQUA” pentru activitățile convenite în cadrul acordului de parteneriat nr. 96008/2021, cu modificările și completările propuse la art. I din prezenta hotărâre.

Art.IV Celelalte prevederi ale acordului de parteneriat rămân neschimbate.

Art.V Direcţia cheltuieli și Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul Municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul relații Internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Asociația de Ecologie și Intervenții în caz de inundații „PETRO AQUA” Petroșani

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                        Contrasemnează,
    Consilier                                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                       Jeler Marcel      

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 17voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 80,95 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex