Hotărârea nr. 63 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 și a cheltuielilor legate de proiect

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 63

privind modificarea Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 și a cheltuielilor legate de proiect

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 și a cheltuielilor legate de proiect inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 74/21.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20574/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 20966/21.02.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local de aprobare a proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328 și a cheltuielilor legate de proiect;

Având în vedere Ghidul solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Văzând Hotărârea nr. 236/2018 a Consiliului local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:REABILITARE INFRASTRUCTURĂ REȚEA MAJORĂ DE TRANSPORT LOTUL 1 - tronsoanele 1, 2 și 3, străzile: Regimentul V Vânători, b-dul Ferdinand, str. I.C. Brătianu, str. Ardealului, b-dul Tudor Vladimirescu, str. Turnătoriei, str. Cabanei, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând Cererea de finanțare pentru proiectul ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328, depus spre finanțare de către Municipiul Alba Iulia în ianuarie 2019 în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Cod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Având în vedere prevederile art. 20 (1) lit. „a”, lit.„h”, lit. „i” și art. 24 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „b”, ale art. 139 (3) lit. ”d”, ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Modifică art.1 din Hotărârea nr. 315/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

„Art.1 Se aprobă proiectul ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, cu o durată de implementare de 93 luni, respectiv între data 12.04.2016 și data 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.”

Art.II Modifică art. 2 din Hotărârea nr. 315/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328, în cuantum de 116.738.037,01 LEI (inclusiv TVA).”

Art.III Modifică art. 3 din Hotărârea nr. 315/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Alba Iulia în cuantum de 39.440.393,88 LEI reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.545.952,85 LEI, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport public urban din municipiul Alba Iulia – Lot 1”, cod SMIS 125328.”

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 315/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.V Direcția cheltuieli, Direcția tehnică, dezvoltare și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.VI Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituţia Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţia cheltuieli

  • Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Serviciul resurse umane – administrativ

  • Direcția tehnică, dezvoltare

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                               Contrasemnează,
      Consilier                                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                              Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,25 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex