Hotărârea nr. 64 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020, cu modificările și completările ulterioare

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 64

privind modificarea Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020, cu modificările și completările ulterioare inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 72/21.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20764/21.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 20947/21.02.2022 al Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 219/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ''Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 şi anexele subsecvente 1 şi 2 prin care s-a aprobat participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB“, posturile din cadrul proiectului, precum și detalierea obiectului de activitate, modificată și completată prin Hotărârea nr. 250/29.06.2021 a Consiliului local;

Având în vedere:

  • Amendamentul nr. 769086-9/10.12.2020 la Acordul de Grant nr. 769086/01.09.2018;

  • Amendamentul nr. 769086-12/17.05.2021 la Acordul de Grant nr. 769086/01.09.2018 și

  • Amendamentul nr. 769086-21/17.02.2022 la Acordul de Grant nr. 769086/01.09.2018

Văzând Obiectivele principale ale Programului Orizont 2020 - Provocări societale - Mijloace de transport inteligente, ecologice și integrate și anexele subsecvente, Apel de proiect MG-4.1-2017: Creșterea preluării și extinderii soluțiilor inovatoare pentru a atinge un nivel de mobilitate durabilă în zonele urbane;

Văzând Cererea de Finanțare aferentă proiectului „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBikeCCCB și conținutul anexelor sale, inclusiv cele referitoare la bugetul proiectului;

Văzând Acordul de Grant nr.769086 și conținutului amendamentelor sale;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. „e” coroborat cu art. 129 (9) lit. „a”, ale art. 139 (3) lit. „d” și ale art. 196 (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se modifică articolul 2 al Hotărârii nr. 219/04.06.2018 a Consiliului local, care va avea următorul conținut:

„Art. 2 Se aprobă implementarea proiectului „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” – acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020 pe o perioadă de 49 de luni de la momentul semnării contractului de finanțare.”

Art.II Se modifică articolul 3 al Hotărârii nr. 219/04.06.2018 a Consiliului local, care va avea următorul conținut:

„Art. 3 Se aprobă înfiinţarea în subordinea Consiliului local al Municipiului Alba Iulia a Unităţii de Management a Proiectului „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020, cu o durată de 49 de luni de la momentul semnării contractului de finanțare, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare.”

Art.III Se modifică articolul 1 din Anexa 1 aferentă Hotărârii nr. 219/04.06.2018 a Consiliului local, care va următorul conținut:

„Art.1 Unitatea de Management a Proiectului „Cargo-bicicleta – agent de schimbare al orașului” - acronim CityChangerCargoBike CCCB, finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020, se înfiinţează prin Hotărâre de Consiliu Local, ca structură fără personalitate juridică, începând cu prima zi de la aprobarea acestuia, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, cu o durată de funcţionare de 49 de luni care cuprinde inclusiv perioada de contractare și de raportare finală.”

Art.IV Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea nr. 219/04.06.2018 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, modificată și completată prin Hotărârea nr. 250/29.06.2021 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, rămân neschimbate.

Art.V Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.VI Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.VII Hotărârea se va comunica:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba

  • Direcţiei cheltuieli

  • Compartimentului relații internaționale, parteneriate și inovare urbană

  • Direcţiei programe

  • Serviciului resurse umane - administrativ

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
    Consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                        Jeler Marcel        

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex