Hotărârea nr. 65 din 2022

privind aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă aferentă anului 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 65

privind aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă aferentă anului 2022

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă aferentă anului 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 95/22.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21248/22.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21339/22.02.2022 al Direcției programe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând Adresa Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă nr. 370/21.02.2022, înregistrată de Municipiul Alba Iulia cu nr. 20695/21.02.2022 prin care solicită plata cotizației și contribuției Municipiului Alba Iulia;

Având în vedere prevederile din:

  • Orientările pentru grupurile de acțiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a III-a a mecanismului DLRC aprobate prin Ordinul comun nr. 559/28.03.2019 emis de Ministerul Fondurilor Europene si nr. 1520/10.04.2019 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice;

  • Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă aprobată în Comitetul Director din data de 29.11.2017;

Văzând prevederile Hotărârii nr.238/2017 a Consiliului local privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) în cadrul proiectului Alba Iulia – Comunitate locală responsabilăși ale art.35 din Actul Constitutiv al Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 207/23.06.2017 a Consiliului local privind participarea Municipiului Alba Iulia la proiectul Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă, cod proiect 105088, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.1-Reducere a numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.46 din OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 43/2022 a Consiliului local cu privire la aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pentru anul 2022;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.”b” coroborat cu art. 129 (4) lit ”a”, art. 139 (1) şi ale art.196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă cotizația anuală a Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupului de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) în cuantum de 250 lei, pentru anul 2022.

Art.2 Aprobă contribuția anuală a Municipiului Alba Iulia la Asociația Grupului de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă (GAL Alba Iulia Incluzivă) în cuantum de până la 296.132,00 lei pentru acoperirea costurilor funcționării GAL-ului, pentru anul 2022.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Hotărârea se va comunica către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Direcția cheltuieli

  • Direcția programe

  • Asociației GAL Alba Iulia Incluzivă

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                 Contrasemnează,
    Consilier                                                                                              Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                   Jeler Marcel          

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex