Hotărârea nr. 66 din 2022

privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 66

privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2022 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 68/18.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20229/18.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 245/18.02.2022 al Direcției creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art.9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor modificată și completată ulterior, ale art.70(1), art.71(1) și art.72 din HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară modificată și completată ulterior, precum și HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime ale cheltuielilor aferente drepturilor prevăzute de art.129(1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Având în vedere Hotărârea nr. 43/09.02.2022 a Consiliului Local privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2022;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”d” coroborat cu art.129(7) lit.”a”, art. 139(1) și art.196 (1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2022, în cuantum de 413,49 lei/copil/lună.

Art.2 Contribuția părinților/reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din municipiul Alba Iulia se stabilește după cum urmează:

a) pentru părinții /reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 3,94 lei/copil/zi, rotunjit la 4 lei;

b) pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,97 lei/copil/zi, rotunjit la 2 lei;

c) pentru părinții /reprezentanții legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat între 225- 699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,97 lei/copil/zi, rotunjit la 2 lei;

d) pentru părinții/reprezentanții legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au

un venit mediu lunar brut cumulat între 225- 699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 0,98 lei /copil/zi, rotunjit la 1 lei;

Art.3 Se aprobă finanțarea sumelor necesare în completare de la bugetul local, reprezentând diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere datorate de părinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează creșele din municipiul Alba Iulia în anul 2022.

Art.4 Consiliul Local va suporta și contribuția părinților/reprezentanților legali care au în îngrijire copii înscriși în creșe și care sunt expuși riscului de separare de familie și au aprobate planuri de servicii.

Art.5 Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr.10 din 29 ianuarie 2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Direcția creșe din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia şi Direcţia cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.8 Hotărârea se comunică către :

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția creșe

- Direcţia cheltuieli

- Direcția de Asistență Socială

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                       Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                   Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                        Jeler Marcel         

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex