Hotărârea nr. 67 din 2022

privind aprobarea schimbării denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipului Alba Iulia din “Direcția Creșe” în “Creșa Municipiului Alba Iulia”

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 67

privind aprobarea schimbării denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipului Alba Iulia din Direcția Creșe” în “Creșa Municipiului Alba Iulia”

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipului Alba Iulia din “Direcția Creșe” în “Creșa Municipiului Alba Iulia” inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 97/22.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21508/22.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 268/22.02.2022 al Direcției creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor modificată și completată ulterior, ale HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară modificată și completată ulterior, ale art. 4, lit. ”a”, art. 5 lit. ”b” din Anexa la Ordinul MECTS nr. 6564 / 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar și litera A, din Anexa nr. 1 la Procedura de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, ale art.2 și art. 8 din Ordinul Ministerului Educației nr. 3140/16.02.2022, privind repartizarea sumelor pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru aparatul propriu al inspectoratelor școlare și unitățile conexe ale acestora, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru unitățile de învățământ special și centrele de resurse și asistență educațională și creșele de stat cu personalitate juridică, pentru care autoritățile locale au calitatea de persoană juridică pentru anul 2022;

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând prevederile HG nr. 72/ 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 359/2021 a Consiliului local privind aprobarea înființării Direcției Creșe, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, a Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit.”d” coroborat cu art.129 (7) lit.”a”, art. 139(1) și art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia din “Direcția Creșe” în “Creșa Municipiului Alba Iulia”, cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data 1.03.2022.

Art.2 Se aprobă denumirea instituției publice cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia conform anexei care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Creșa Municipiului Alba Iulia are o capacitate totală de 165 locuri și este condusă de director.

Art.4 Creșa Municipiului Alba Iulia își desfășoară activitatea în 3 locații distincte cu următoarea structură funcțională:

a. Locația 1 Cetate situată în mun. Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, nr. 13, jud. Alba, care are o capacitate de 55 locuri;

b. Locația 1 Ampoi situată în mun. Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41 E, jud. Alba, care are o capacitate de 50 locuri;

c. Locația 2 Ampoi situată în mun. Alba Iulia, str. Livezii, nr. 47, jud. Alba , care are o capacitate de 60 locuri.

Art.5 Sintagma ” Direcția Creșe ” se înlocuiește cu sintagma ” Creșa Municipiului Alba Iulia” în toate actele normative privind organizarea și functionarea Creșei Municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1.03.2022.

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legiicontenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Creșa Municipiului Alba Iulia aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.8 Hotărârea se comunică către :

- Primarul municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului-Județul Alba

- Direcția creșe

- Direcţia cheltuieli

- Inspectoratul Școlar Județean Alba.

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 
Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
      Consilier                                                                            Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                               Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor prezenți.

P.M.3ex