Hotărârea nr. 68 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 68

privind modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba și înregistrat cu numărul 66/18.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19848/2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 20112/18.02.2022 al Compartimentului informare, presă, comunicare și relații publie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţia copilului;

Văzând prevederile art. 8 (1) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 (7) și (8) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare precum, precum şi adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 14690/2022 prin care au fost avizate propunerile de modificare a criterilor;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129 (7) lit. ”q”, ale art. 139(3) lit. ”g” şi ale art. 196(1) lit. “a” din din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Modifică cap. A, pct. 1 din Anexa Hotărârii nr. 378/2018 a Consiliului local privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia, care va avea urmărul cuprins:

A. Criterii de acces la locuinţă:

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.”

Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiuuli Alba Iulia va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică către:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituția Prefectului - Județul Alba

  • Compartimentul informare, presă, comunicare şi relaţii publice

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
          Consilier                                                                                       Secretar general  
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                           Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție

P.M.3ex