Hotărârea nr. 69 din 2022

privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana, Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 69

privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului  Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana, Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iuliași aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la finanţarea obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana,Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iuliași aprobarea indicatorilor tehnico-economici inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 57/07.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 14476/07.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 14818/08.02.2022 al Serviciului administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehnice, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile art. 51 din Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și gazelor naturale, modificată și completată ulterior, ale art 5, 13 și 16 din Ordinul ANRE nr. 36/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice;

Având în vedere prevederile art. 45(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit. “d”, art. 129 (2) lit. ”d” coroborat cu art.129 (7) lit. “n”, 129 (2) lit. ”e” coroborat cu art.129 (9) lit. “a”, ale art.139 (3) lit.”a” si art.196(1) lit.”a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă participarea Municipiului Alba Iulia la finanţarea obiectivului de investiții ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana,Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” cu suma de 3 378 266,93 lei la care se adaugă TVA.

Art.2 Aprobă indicatorii tehnico-economici, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana, Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” conform anexei. Valoarea se va actualiza în faza de elaborare a proiectului tehnic și de contractare a lucrărilor.

Art.3 Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se mandatează Primarul Municipiului Alba Iulia să semneze contractul de finanţare a obiectivului ”Extindere reţele electrice de distribuţie în zona străzilor Viadana,Mogoș, Sadu și Apuseni, din Municipiul Alba Iulia” cu operatorul Distribuție Energie Electrică România.

Art.5 Serviciul administrare drumuri și utilități publice din cadrul Direcției tehncie, dezvoltare din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre

Art.6 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7 Hotărarea se va comunica către:

- Primarul Municipiului Alba Iulia

- Instituția Prefectului - Județul Alba

- Direcția cheltuieli

- Direcția tehnică, dezvoltare

- Serviciul administrare drumuri și utilități publice

- SC Distribuție Energie Electrică România

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                                     Contrasemnează,
    Consilier                                                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                                    Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție

P.M.3ex