Hotărârea nr. 77 din 2022

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F, Județul Alba

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 77

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu:  ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F, Județul Alba

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F, Județul Alba inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 62/16.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19090/16.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21276/22.02.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile art.2(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.47(1),(2),(3),(5) și art.48(1),(2),(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile secțiunii a 6-a, art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Planul Urbanistic General al Municipiul Alba Iulia aprobat cu Hotărârea nr.158/2014 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Alba-Micești aprobat prin Hotărârea nr. 108/2008 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Șeigău aprobat prin Hotărârea nr. 195/2013 a Consiliului local, Planul Urbanistic Zonal Dealul Furcilor aprobat prin Hotărârea nr. 52/1996 a Consiliului local;

Având în vedere prevederile art. (10), (11), secțiunea a 3-a, secțiunea a 4-a, anexa 1 din Ordinului 2701/2010 privind Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

Având în vedere prevederile cap. III, art. (2), (10), (11), cap. IV, secțiunea a 2-a, secțiunea a 3-a, anexa 1, anexa 2, anexa 3, anexa 4 din Regulamentul Local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism aprobat cu Hotărârea nr. 28/11.02.2011 a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit.“c” coroborat cu art.129(6) lit.“c”, ale art.139(3) lit. “e” si ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se însușește raportul privind informarea și consultarea publicului nr. 2089/10.01.2022.

Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ,,DEMOLARE CLĂDIRI EXISTENTE (C1, C2) ȘI CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ” - intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 41F, Jud. Alba, C.F. nr. 74857 Alba Iulia, elaborat la inițiativa beneficiarului S.C. HERMES B.M. S.R.L., cu propunerile de organizare urbanistică a amplasamentului studiat și reglementările specifice, conform documentației de urbanism anexate.

Art.2: Reglementările urbanistice stabilite prin Planul Urbanistic de Detaliu de la art. 1 au termenul de valabilitate de 2 ani de la data aprobării acestuia, termen în care prevederile prezentului P.U.D. trebuie puse în aplicare.

Art.3: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia.

Art.4: Prezenta hotărâre poate fi contestata în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5: Hotărârea se comunică:

  • Primarului Municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

  • Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

  • Direcției tehnice, dezvoltare

  • Direcției venituri

  • Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                    Contrasemnează,
     Consilier                                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                                  Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex