Hotărârea nr. 78 din 2022

pentru îndreptarea erorii materiale la Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local privind REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 78

pentru îndreptarea erorii materiale la Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local privind REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului

 

Consiliul local al Municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale la Hotărârea nr. 450/2021 a Consiliului local privind REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 64/17.01.2022;

Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Județul Alba nr. 15604/2/G/SJ/II.C.2, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia cu nr. 17557 din 14.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 19408/ 17.02.2022 al Primarului Municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 20749/21.02.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Văzând prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului și de urbanism;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;

În temeiul prevederilor art. 129 (14), ale art. 139 (1) şi ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aprobă modificarea și completerea art. 51, art. 52 și art. 54 din Anexa 1 a Hotărârii nr. 450/2021 a Consiliului local privind REGULAMENTUL LOCAL de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, care vor avea următorul conținut:

Art. 51:

Consiliul Local va prevedea anual în bugetul local, fonduri pentru informarea și consultarea publicului, pentru inițierea, elaborarea, avizarea, aprobarea și implementarea documentațiilor proprii de urbanism.

Costurile pentru activitățile de informare și consultare a cetățenilor efectuate pentru planurile de urbanism inițiate de investitori privați vor fi suportate integral de către aceștia și se vor calcula la depunerea cererii pentru inițierea procedurii de informare și consultare a publicului, în funcție de numărul de vecini direcți, conform taxei speciale stabilite prin hotărâre de consiliul local.

Art. 52:

Copii ale părților din documentațiile de urbanism, care constituie informații de interes public, se eliberează contra cost, la cerere în format tipărit sau electronic.

Taxa pentru eliberarea extrasurilor din documentațiile de urbanism care reprezintă informații de interes public va fi calculată în funcție de proiect, conform taxelor speciale stabilite prin hotărâre de consiliul local.

Art.54: Prevederile prezentului regulament se aplică de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, în colaborare cu alte direcții ale administrației publice, după caz.

Art.3: Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică:

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului – Județul Alba,

- Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
       Consilier                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                     Jeler Marcel     

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex