Hotărârea nr. 79 din 2022

privind aprobarea ,, RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA, Strada UNIRII, FN

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 79

privind aprobarea ,, RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA, Strada UNIRII, FN

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea ,, RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC” JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA, Strada UNIRII, FN inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 89/21.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20993/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21187/22.02.2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

Având în vedere prevederile art.2(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.25(1), art.47(1),(2),(3),(5) și art.48(1),(2),(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129(2) lit. “c” coroborat cu art. 129(6) lit. “c”, ale art. 139 (3) lit. “e” și ale art. 196(1) lit. “a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Aprobă Propunerea de: ,,RELOCARE ȘI CONSTRUIRE MONUMENT DE FOR PUBLIC”, ALBA IULIA, STR. UNIRII, F.N., solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA prin PRIMAR PLESA GABRIEL CODRU, conform planului de situație anexat.

Art.2: Sarcinile din prezenta hotărâre vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism şi amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Art.3: Prezenta hotarare poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4: Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului – Județul Alba

- Direcției urbanism şi amenajarea teritoriului

- Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură

- Direcției tehnice, dezvoltare

- Direcției venituri

- Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
      Consilier                                                                                     Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                        Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex