Hotărârea nr. 8 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 3/2021 a Consiliului local și Hotărârea nr. 163/2021 a Consiliului local

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 8

privind modificarea Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 3/2021 a Consiliului local și Hotărârea nr. 163/2021 a Consiliului local

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 3/2021 a Consiliului local și Hotărârea nr. 163/2021 a Consiliului local inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul nr. 10/18.01.2022;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului local, ale Hotărârii nr. 3/2021 a Consiliului local și ale Hotărârii nr. 163/2021 a Consiliului local;

Văzând referatul de aprobare nr. 5701/18.01.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 5927/18.01.2022 al Direcției venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Având în vedere prevederile OUG nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând seama de prevederile art. VI din OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul fiscal;

Tinând cont de dispozițiile art. LII din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

Analizând dispozițiile Capitolului II din OUG nr. 69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare situația excepțională creată prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României;

Ținând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare, în contextul actual al dificultăţilor financiare cu care se confruntă contribuabilii afectaţi direct sau indirect de criza SARS-CoV-2;

Luând în considerare necesitatea prevenirii acumulării de către contribuabili a noi datorii la bugetul local care ar putea conduce la declanşarea procedurilor de insolvenţă, necesitatea acordării unor şanse de redresare economică, în special contribuabililor cu afaceri viabile care au fost afectate de criza SARS-CoV-2, şi evitarea deschiderii procedurilor de insolvenţă care din perspectiva recuperării creanţelor bugetare sunt ineficiente;

În vederea prelungirii aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în contextul în care pandemia COVID-19 a generat dificultăți de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, acestea confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate;

Luând în considerare necesitatea atât a susținerii resurselor financiare ale contribuabililor, cât și a asigurării încasării unor sume certe și periodice la bugetul local al municipiului Alba Iulia;

În vederea susținerii conformării la plată și menținerii lichidităților financiare pentru revitalizarea activității contribuabililor, ca efect al crizei sanitare;

Ținând seama de HCL nr. 507/2021 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022;

Reținând prevederile art. XVII din OUG nr. 69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Având în vedere prevederile art. 7 (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 87 (3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129(4) lit. ”c”, art. 139 (3) lit.”c” și ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Hotărârea nr. 170/2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 3/2021 a Consiliului local și prin Hotărârea nr. 163/2021 a Consiliului local se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Se aprobă procedura de anulare a accesorilor aferente obligaților bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, datorate bugetului local al municipiului Alba Iulia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 30.06.2022 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii).

Art.II Procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Alba Iulia (Anexă la Hotărârea nr. 170/2020 a Consiliului local) așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 3/2021 a Consiliului local și Hotărârii nr. 163/2021 a Consiliului local se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (5), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2022 inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului administrativ fiscal.”

2. La articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Prezenta procedură se aplică de la data aprobării prin hotărâre adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia până la data de 30.06.2022 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii).

3. La articolul 3 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie 2020, inclusiv, sau în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2022, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.”

4. La articolul 4 alineatul (5), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.”

5. La articolul 4 alineatul (7), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) la data de 30 iunie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.”

6. La articolul 4 alineatul (9) va avea următorul cuprins:

„(9) Prin derogare de la prevederile art. 236 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 14 mai 2020 - 15 decembrie 2020 inclusiv, precum şi în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 iunie 2022 inclusiv, debitorii care au notificat organul fiscal şi au dispuse măsuri de executare silită prin poprire la data de 14 mai 2020, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate, altele decât cele reprezentând obligaţii de plată care fac obiectul amânării la plată în vederea anulării potrivit alin. (5) lit. a).”

7. La articolul 4 alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Prevederile alin. (9) sunt aplicabile şi pentru măsurile de executare silită prin poprire dispuse, potrivit legii, între data de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv.”

8. La articolul 4 alineatul (13) va avea următorul cuprins:

„(13) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor în condiţiile alin, (3) – (6).”

9. La articolul 4 alineatul (14) va avea următorul cuprins:

„(14) Debitorii care la data de 14 mai 2020 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între data de 14 mai 2020 şi data de 30 iunie 2022 inclusiv pot beneficia, în baza cererii de anulare a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor, depuse în perioada 14 mai 2020 şi 15 decembrie 2020 sau în perioada 1 ianuarie 2021 şi 30 iunie 2022 inclusiv, de anularea dobânzilor, penalităţilor şi tuturor accesoriilor, dacă eşalonarea la plată se finalizează până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. În acest caz, accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care eşalonarea la plată aflată în derulare cuprinde numai obligaţii de plată accesorii, debitorii pot beneficia de anularea accesoriilor rămase de plată din înlesnirea la plată acordată, fără a le mai achita, urmând ca, în baza cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal să emită decizia de anulare a accesoriilor, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată.”

Art.III Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IV Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.V Hotărârea se comunică:

  • Primarului municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – județul Alba

  • Direcției venituri

  • Direcției cheltuieli

  • Presei

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
     Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                     Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex