Hotărârea nr. 80 din 2022

privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 42266/2017 și a contractului de închiriere nr. 42268/2017 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC ECOMOBILITATE SRL către SC ITINERATOUR SRL

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 80

privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 42266/2017 și a contractului de închiriere nr. 42268/2017 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC ECOMOBILITATE SRL către SC ITINERATOUR SRL

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 42266/2017 și a contractului de închiriere nr. 42268/2017 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC ECOMOBILITATE SRL către SC ITINERATOUR SRL - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 78/21.02.2022;

Având în vedere cererea formulată de SC ECOMOBILITATE SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 15813/2022 prin care se solicită aprobarea concesionării contractului de închiriere nr. 42266/2017 și a contractului de închiriere nr. 42268/2017 către SC ITINERATOUR SRL; referatul de aprobare nr. 20955/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21202/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art.10 din contractul de închiriere nr. 42266/2017 și prevederile art.10 din contractul de închiriere nr. 42268/2017;

Având în vedere prevederile art.1805 – art.1808 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă cesionarea contractului de închiriere nr. 42266/2017 și a contractului de închiriere nr. 42268/2017 încheiate între municipiul Alba Iulia și SC ECOMOBILITATE SRL către SC ITINERATOUR SRL

Art.2.Cesionarea contractului de închiriere nr. 42266/2017 și a contractului de închiriere nr. 42268/2017 se face prin acte adiționale la cele două contracte.

Art.3. Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr. 42266/2017 și actul adițional la contractul de închiriere nr. 42268/2017.

Art.4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul Contracte Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-SC ECOMOBILITATE SRL, str.Vasile Goldiș, nr.16, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
       consilier                                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                        Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex