Hotărârea nr. 82 din 2022

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 din Actul adițional anexă la Hotărârea nr. 351/2021 a Consiliului local, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 56193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Begli Event SRL

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 82

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 din Actul adițional anexă la Hotărârea nr. 351/2021 a Consiliului local, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 56193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Begli Event SRL

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 din Actul adițional anexă la Hotărârea nr. 351/2021 a Consiliului local, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 56193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Begli Event SRL- inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 83/21.02.2022;

Având în vedere cererea formulată de Asociația Excelența Apulum Alba Iulia și SC BEGLI EVENT SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.6658/2022; referatul de aprobare nr. 20930/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21214/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”b”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a”, ale art.302 – art.330 și ale art.362(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Îndreaptă eroarea materială din cuprinsul art.1 din Actul Adițional anexă la Hotărârea nr.351/2021 a Consiliului local a municipiului Alba Iulia, privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 56193/2020 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Begli Event SRL, care va avea următorul conținut:

Art.1.Se modifică punctul 2.1. din cadrul art.II. din contractul de concesiune nr.56193/2020, articol intitulat ”Obiectul și scopul contractului„, care va avea următorul conținut:

2.1.Obiectul contractului îl constituie concesionarea imobilului (teren) – proprietate privată a municipiului Alba Iulia – situat în municipiului Alba Iulia, str.Gheorghe Șincai, nr.14, înscris în CF nr.113924 Alba Iulia, cu nr. cadastral 113924 (rezultat din dezmembrarea imobilului – teren cu nr.cadastral 112343, înscris în CF nr.112343 Alba Iulia), în suprafață de 993 mp, având cod de clasificare 9 și 1/2 din valoarea de inventar de 287.781 lei, în scopul construirii unei întreprinderi sociale de inserție (spații de producție/prestări servicii) conform PUZ aprobat prin dispozițiile Hotărârii nr.180/2018 a Consiliului local Alba Iulia, privind aprobarea unor documentații de urbanism.„ .

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Direcției Urbanism

-Direcției Tehnică, Dezvoltare

-SC Begli Event SRL, str. Gării, nr.261, Com.Vințu de Jos, sat Vințu de Jos, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                           Contrasemnează,
    consilier                                                                                        Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                      Jeler Marcel   

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 18 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 85,71% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex