Hotărârea nr. 83 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str. Sălciua

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 83

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str. Sălciua

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui imobil (teren), situat în Alba Iulia, str. Sălciua - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 87/21.02.2022;

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.13238/03.02.2022, Declaraţia de renunțare la dreptul de proprietate formulată de Lăsconi Camelia Maria, Marincaș Gheorghe și soția Marincaș Santiana Georgeta, Gecan Ecaterina, SC SANTI STYLE SRL, Marincaș Aurelia, SC MARCONST SRL, SC OLIMP CĂLIN INVEST SRL, Scheau-Todora Ioan și soția Scheau Todora Anca Lucia și Anca Petru, autentificată sub nr.849/13.08.2021 la Biroul Individual Notarial Mucea Cosmina Dumitrița și Declarația de renunțare la dreptul de proprietate formulată de Marcu Marilena Infanta, Salvi Cornelia Mona, Dăian Paula Georgiana, Călin Melisa Teodora, SC ALBA REZIDENT SRL, Dan Ioan și soția Dan Monica Mariana, Morar Gabriel Silviu și soția Morar Ionela Maria, SC ALBA REAL INVESTMENTS SRL, Mihăiesc Robert și soția Mihăiesc Aurelia Mara, autentificată sub nr.994/17.09.2021 la Biroul Individual Notarial Mucea Cosmina Dumitrița;

Văzând referatul de aprobare nr. 20890/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21218/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 562(2), coroborate cu prevederile art.889 (1) și (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(14), ale art.139(2), ale art.196(1) lit.”a” și ale art.354 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită O.C.P.I. Alba Iulia – Secţia de Carte Funciară, înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra imobilului (teren) situat în municipiul Alba Iulia, str. Sălciua, înscris în CF nr.110600 Alba Iulia, cu nr.cadastral 110600, în suprafață de 7788 mp, având categoria de folosință de drum.

Art.2. Declară ca făcând parte din domeniul privat al municipiului Alba Iulia imobilul (teren) situat în municipiul Alba Iulia, str. Sălciua, înscris în CF nr.110600 Alba Iulia, cu nr. cadastral 110600, în suprafață de 7.788 mp, având categoria de folosință de drum.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” și Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Birou Evidență Patrimoniu, Sistem Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
      consilier                                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                       Jeler Marcel   

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex