Hotărârea nr. 84 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și AF ȘTEF IOAN

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 84

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și AF ȘTEF IOAN

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și AF ȘTEF IOAN - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 85/21.02.2022;

Având în vedere cererea formulată de Ștef Ioan, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 5137/17.01.2022; referatul de aprobare nr. 20921/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21220/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere amendamentul de modificare a domnului consilier Tudorașcu Raul, înregistrat cu nr. 10/85/21.02.2022, aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 21 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", coroborat cu art.129 (6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă prelungirea cu 5 ani, cu condiția renegocierii valorii contractului, începând cu data de 17.03.2022 a termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 încheiat între municipiul Alba Iulia și AF ȘTEF IOAN.

Art.2.Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.7985/2007 se face prin act adițional.

Art.3.Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr.7985/2007.

Art.4.Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Ștef Ioan, str.Nufărului, nr.10, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
       consilier                                                                                 Secretar general
 Tudorașcu Raul                                                                                  Jeler Marcel    

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex