Hotărârea nr. 85 din 2022

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.32089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GAMI CLEAN SRL

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 85

privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.32089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GAMI CLEAN SRL

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 32089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GAMI CLEAN SRL - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 86/21.02.2022;

Având în vedere cererea formulată de SC GAMI CLEAN SRL, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 12378/02.02.2022; referatul de aprobare nr. 20919/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21224/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile pct.3.2. din cuprinsul Cap.III. Intitulat ”Termenul Contractului„ din contractul de închiriere nr. 32089/2012, încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GAMI CLEAN SRL ;

Având în vedere amendamentul de modificare a domnului consilier Tudorașcu Raul, înregistrat cu nr. 11/85/21.02.2022, aprobat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local cu majoritate absolută, însemnând un număr de 20 voturi valabil exprimate;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă prelungirea cu 10 ani, cu condiția renegocierii valorii contractului, începând cu data de 12.06.2022 a termenului contractului de închiriere nr. 32089/2012 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC GAMI CLEAN SRL.

Art.2.Prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 32089/2012 se face prin act adițional.

Art.3.Împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să semneze actul adițional la contractul de închiriere nr. 32089/2012.

Art.4.Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul Contracte Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-SC GAMI CLEAN SRL, B-dul Victoriei, bl.D1A, parter, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
      consilier                                                                                Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                             Jeler Marcel  

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex