Hotărârea nr. 86 din 2022

unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Gang parter bl.A4

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 86

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Gang parter bl.A4

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, Gang parter bl.A4 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 82/21.02.2022;

Având în vedere cererea formulată de Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 6393/2022; referatul de aprobare nr. 20932/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21233/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art.8 din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 874(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Hotărârii nr.318/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind însușirea documentației tehnice de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Orizontului, bl. A4;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit."c" și ”d”, art.129 (6) lit.”b”, art.129 (8) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a”, art.349, art.350, art.351, art.352 și art.362(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia, a unui imobil (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia str. Orizontului, Gang parter bl.A4, înscris în CF nr.115696 Alba Iulia, cu nr. cadastral 115696, în suprafață de 107 mp, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 31750 lei, în scopul amenajării unei bucătării necesare preparării hranei pentru beneficiarii Centrului de Zi pentru Copii ”Cuvioasa Paraschiva„.

Art.2.Transmiterea în folosință gratuită se va face pentru o perioadă de 25 de ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Predarea imobilului către Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Comodantul Municipiul Alba Iulia are următoarele obligații:

a).să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezenta hotărâre și prin lege;

b).să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5. Comodatarul Parohia Ortodoxă ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia are următoarele obligații:

a).să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

b).să prezinte, anual, Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

c).să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alba Iulia și/sau ai Primăriei municipiului Alba Iulia pentru efectuarea controlului asupra bunului;

d).să nu modifice bunul, în parte sau în integralitatea lui fără acordul consiliului local și fără obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare potrivid dispozițiilor legale în vigoare;

e).la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunul cel puțin în starea în care l-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a degradat din cauza vechimii și liber de orice sarcini;

Art.6. (1)Folosința gratuită dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă nici oneros nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

(2)Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să informeze Consiliul Local al municipiului Alba Iulia cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

Art.7. Toate cheltuielile privind întreținerea bunului revin în întregime Parohiei Ortodoxe ”Cuvioasa Paraschiva” Alba Iulia.

Art.8. În caz de nerespectare a obligațiilor care revin titularului dreptului de folosință gratuită, stabilite în baza prezentei hotărâri și a legislației în vigoare, acesta va răspunde material, contravențional sau penal, după caz, potrivit legii și i se va retrage dreptul de folosință gratuită.

Art.9. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. Serviciul Contracte Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.11. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Biroului Evidență Patrimoniu și Sistem Informatic Geografic

-Serviciului Contracte, patrimoniu

-Parohiei Ortodoxe ”Cuvioasa Paraschiva”, str.Tudor Vladimirescu, nr.143 A, Alba Iulia, jud.Alba

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                    Contrasemnează,
      consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                             Jeler Marcel  

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex