Hotărârea nr. 88 din 2022

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hațeg, FN

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIULUI ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 88

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hațeg, FN

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Hațeg, FN - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 80/21.02.2022;

Având în vedere cererea numiților Iodi Adrian Emanuel și Iodi Letiția Sorina înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.131472/10.11.2021; referatul de aprobare nr. 20950/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21251/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Hotărârii nr.139/2021 a Consiliului local Alba Iulia privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Bărăbanț, str. Hațeg;

Având în vedere fișa mijlocului fix;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", coroborat cu art.129(6) lit.”b”, ale art.139(2), ale art.196 (1) lit.”a” și ale art.364(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă raportul de evaluare efectuat de către Roșu Adriana Eusența – Membru Titular ANEVAR, pentru imobilul (teren), proprietate privată a municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia – Bărăbanț, str. Hațeg, FN, înscris în CF nr.114762 Alba Iulia, cu nr. cadastral 114762, în suprafață de 42 mp, având categoria de folosință curți-construcții, la valoarea de 1.550 euro plus TVA.

Art.2. (1)Aprobă vânzarea prin negociere directă către Iodi Adrian Emanuel și Iodi Letiția Sorina, a imobilului (teren) proprietate privată a municipiului Alba Iulia, înscris în CF nr.114762 Alba Iulia, cu nr. cadastral 114762, în suprafață de 42 mp, având categoria de folosință curți-construcții, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 7.670 lei.

(2)Stabileşte preţul minim de pornire al negocierii directe la suma de 7.670 lei plus TVA.

Art.3. Împuterniceşte Primarul municipiului Alba Iulia, în calitate de reprezentant al municipiului Alba Iulia, să facă toate demersurile necesare pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” și Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6.Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

-Iodi Adrian Emanuel, str. Hațeg, nr.41, Alba Iulia, jud. Alba

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

  Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
          consilier                                                                                       Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                     Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex