Hotărârea nr. 89 din 2022

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” a unui imobil (construcție și teren) situat în Alba Iulia, str. Mărășești, nr.55

 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 89

privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” a unui imobil (construcție și teren) situat în Alba Iulia, str. Mărășești, nr.55

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” a unui imobil (construcție și teren) situat în Alba Iulia, str. Mărășești, nr.55 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 77/21.02.2022;

Având în vedere cererea formulată de Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” - Filiala Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr.136716/2021; referatul de aprobare nr. 20962/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21228/2022 al Biroului elaborare contracte și administrarea domeniului public din cadrul Serviciului contracte patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.698/2014 privind recunoașterea Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria„ ca fiind de utilitate publică;

Văzând prevederile art.874(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.1 din Hotărârea nr.313/23.10.2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind aprobarea ”Schimbului de destinație spațiu Grădinița cu program normal nr.3, Grădinița cu program normal nr.10, Grădinița cu program normal nr.15, Grădinița cu program normal nr.17, Grădinița cu program normal nr.18 municipiul Alba Iulia în spații pentru locuit și/sau activități administrative;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit."c", art.129 (6) lit.”a”, ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a”, art.349, art.350, art.351 și art.352 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită către Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, a unui imobil (construcție) proprietate publică a municipiului Alba Iulia, situat în Alba Iulia str. Mărășești, nr.55, înscris în CF nr.81449 Alba Iulia, cu nr.cadastral 81449-C1, în suprafață de 108 mp, având cod de clasificare 1.6.2 și valoarea de inventar de 26.185,79 lei și a terenului aferent construcției, teren proprietate publică a municipiului Alba Iulia, înscris în CF nr.81449 Alba Iulia, cu nr.cadastral 81449, în suprafață de 550 mp, având cod de clasificare 9 și valoarea de inventar de 76.697,90 lei, în scopul amenajării unui sediu pentru Filiala județeană Alba a Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria„.

Art.2.Transmiterea în folosință gratuită se va face pentru o perioadă de 25 de ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3. Predarea imobilului (construcție și teren aferent) către Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria„ se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4. Comodantul Municipiul Alba Iulia are următoarele obligații:

a).să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin prezenta hotărâre și prin lege;

b).să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5. Comodatarul Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria„ are următoarele obligații:

a).să folosească bunurile potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;

b).să prezinte, anual, Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare;

c).să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alba Iulia și/sau ai Primăriei municipiului Alba Iulia pentru efectuarea controlului asupra bunului;

d).să nu modifice bunul, în parte sau în integralitatea lui fără acordul consiliului local și fără obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor necesare potrivid dispozițiilor legale în vigoare;

e).la încetarea folosinței gratuite, să restituie bunurile cel puțin în starea în care le-a primit, în afară de ceea ce a pierit sau s-a degradat din cauza vechimii și libere de orice sarcini;

Art.6. (1)Folosința gratuită dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă nici oneros nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

(2)Titularul dreptului de folosință gratuită are obligația să informeze Consiliul Local al municipiului Alba Iulia cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum și la existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunurilor.

Art.7. Toate cheltuielile privind întreținerea bunului revin în întregime Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria„.

Art.8. În caz de nerespectare a obligațiilor care revin titularului dreptului de folosință gratuită, stabilite în baza prezentei hotărâri și a legislației în vigoare, acesta va răspunde material, contravențional sau penal, după caz, potrivit legii și i se va retrage dreptul de folosință gratuită.

Art.9. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.10. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.11. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Biroului evidență patrimoniu și sistem informatic geografic

-Serviciului Contracte, patrimoniu

-Asociației Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria„, str.Soldat Petre M.Tina, nr.3, bl.L.34 sc.A, et.2, ap.12, Sector 3, București

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                Contrasemnează,
  consilier                                                                                               Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                          Jeler Marcel      

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex