Hotărârea nr. 9 din 2022

privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul 2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 9

privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 27 ianuarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea nivelurilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, alte taxe, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul 2022 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 9/18.01.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 5695/18.01.2022 al Primarul municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 5926/18.01.2022 al Direcției venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului local privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022;

Având în vedere dispozițiile Articolului unic, punctul 4, punctul 5 și punctul 6 din Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Văzând prevederile art. 4 și ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal modificată și completată ulterior;

În temeiul prevederilor art. 87(3), art. 129 (2) lit. ”b” coroborat cu art.129 (4) lit.”c”, art. 139 (3) lit. ”c” și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Hotărârea nr. 507/2021 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2022 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 alineatul (1), litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

„s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază. Scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;”.

2. La articolul 14 alineatul (1), litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

„s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază. Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă parte din terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi;”.

3. La articolul 20 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora. Scutirea se acordă integral pentru un singur mijloc de transport deținut în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți;”.

Art.II Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.III Direcția venituri din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art. IV Hotărârea se comunică:

  • Primarul municipiului Alba Iulia

  • Instituției Prefectului – Județul Alba

  • Direcției venituri

  • Direcției cheltuieli

  • Presei

 

 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                             Contrasemnează,
     Consilier                                                                                        Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                          Jeler Marcel      

 

 


 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 90,47 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.3ex