Hotărârea nr. 90 din 2022

privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr 5 La contractul de asociere nr 46064/30.12.2011, si modificarea corespunzatoare a Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Sebes R.A.,

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 90

privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr 5 La contractul de asociere nr 46064/30.12.2011, si modificarea corespunzatoare a Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Sebes R.A.,

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică în data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr 5 La contractul de asociere nr 46064/30.12.2011, si modificarea corespunzatoare a Regulamentului de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Sebes R.A., - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 88/21.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20972/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21260/2022 al Compartimentului pășuni, păduri, parc dendrologic din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile Hotărârii nr. 13/2021 a Consiliului Local al Comunei Rosia de Secas , privitoare la decizia de a iesire a acestui UAT din asociatia ce a constituit Ocolul Silvic Sebeș R.A. și Hotărârea nr. 23/2021 a Consiliului Local al Comunei Rosia de Secas referitoare la retragerea din cadrul asocierii constituite in baza contractului de asociere nr. 46064/2011;

Având în vedere prevederile:

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si complectarile ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

- Prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic cu modificarile si complectarile ulterioare,

- Prevederile din Regulamentul de Organizare si Functionare al Ocolului Silvic Sebes R.A.

În temeiul prevederilor art.129(3) lit."d", ale art.139(3) lit.”g”, ale art.196(1) lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă încheierea actul adițional nr. 5 la contractual de asociere

nr.46064/30.12.2021 privind gospodărirea şi administrarea fondului forestier si/sau pășunilor împadurite ale unităților administrativ-teritoriale: Sebeș, Alba Iulia, Berghin, Ohaba, Bistra și Sugag de către Ocolul Silvic Sebes R.A., cu sediul social în localitatea Sebeș, str.Mircea cel Mare nr.109, jud.Alba, în formatul cadru conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Primar Pleșa Gabriel Codru, în calitate de reprezentant legal al Municipiului Alba Iulia, să semneze în numele și pe seama acestei unități administrativ – teritoriale - actul adițional de la Art.1.

Art.3. Actul Aditional nr 5 de la Art.1 va intra în vigoare în momentul semnării actului adițional de la Art.1 si Art 2 de către toți membrii asociați și a înregistrării acestuia la registratura Ocolului Silvic Sebes R.A.

Art.4. Se aprobă Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Ocolului Silvic Sebeș R.A. – regie publică locală de interes silvic, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotarâre .

Art.5. Orice alte prevederi contrare își încetează valabilitatea.

Art.6. Hotărârea poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Compartimentului pășuni, păduri, parc dendrologic din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.8. Hotararea se comunică :

- Primarului Municipiului Alba Iulia

- Instituției Prefectului – Județul Alba

- Ocolul Silvic Sebes R.A.

- Directorul General al Ocolului Silvic Sebes R.A.

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                     Contrasemnează,
         consilier                                                                               Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                              Jeler Marcel  

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 21 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex