Hotărârea nr. 91 din 2022

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2022

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 91

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2022

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a anexelor la Ocolul Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2022 - inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 90/22.02.2022;

Având în vedere adresa Ocolului Silvic Sebeş R.A., nr. 449/08.02.2022, înregistrată la Municipiul Alba Iulia cu nr. 15390/08.02.2022; referatul de aprobare nr. 20989/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21268/22.02.2022 al Compartimentului pășuni, păduri, parc dendrologic din cadrul Serviciului contracte, patrimoniu din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, servicii publice şi comerţ;

Luând in considerare:

- OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Capitolului II din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art.2 si 3 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Văzând prevederile art.4(1), lit. „c” și art.6 (3) din OG nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli la unitatea mai sus menționată;

Având în vedere art.16 din Anexa 2 a Hotărârii Guvernului României nr 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

In temeiul prevederilor art.129(2), lit „a”, coroborat cu art. 129(3), lit. “d”, ale art.139(3) lit. „a” și art. 196.(1), lit „a” din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru anul 2022, cuprinzând următoarele anexe:

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea lor pe trimestre;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și resursele de finanțare;

Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;

Anexa nr. 6 – Notă de fundamentare a bugetului pe anul 2022;

Anexa nr. 7 – Stat de funcții pentru perioada 01.01.2022 – 30.04.2022;

Anexa nr.7A- Stat de funcții pentru perioada 01.05.2022 – 31.12.2022;

Anexa nr.8 – Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru perioada 01.01.2022 – 30.04.2022;

Anexa nr.8A - Organigrama Ocolului Silvic Sebeș R.A. pentru perioada 01.05.2022 – 31.12.2022;

Anexa nr. 9 – Act adițional la Contractul de mandat- indicatori de performanță pentru anul 2022.

Art.2. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public Administrarea patrimoniului local din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, va aduce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.4. Hotărârea se comunică:

-Primarului municipiului Alba Iulia

-Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

-Serviciului Contracte, Patrimoniu

-Ocolului Silvic Sebeș RA

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

  Președintele ședinței,                                                                              Contrasemnează,
       consilier                                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                       Jeler Marcel

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex