Hotărârea nr. 92 din 2022

privind modificarea Hotararii nr. 105/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind încuviințarea cererii ce se va adesa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 92

privind modificarea Hotararii nr. 105/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind încuviințarea cererii ce se va adesa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind privind modificarea Hotararii nr. 105/2021 a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia privind încuviințarea cererii ce se va adesa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu privire la transmiterea unui imobil din domeniul public al statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în proprietatea publică a Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu nr. 109/22.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21541/22.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21602/22.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 863 lit. ”c” din Codul Civil, ale dispozițiile art. 291(3) lit. ”a” și art. 292(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129(2) lit „c”, ale art. 139 (2) şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Se aprobă modificarea „Art.1 și anexele 1 și 2” din Hotărârea nr. 105/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, care va avea următorul conținut:

Art.1 Se încuviințează cererea ce se va adresa Ministerului Transporturilor cu privire la transmiterea unui imobil (teren) având nr. de CF. centrală nr. 176 comuna I și comuna II, în suprafață totală de 94118 mp, teren aferent liniei înguste de cale ferată Alba Iulia - Zlatna situat pe teritoriul administrativ al municipiului Alba Iulia, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, înscris în Cartea funciară centrala nr. 176 Comuna I și nr. 176 Comuna II, descrise în încheierea nr. 20/29.08.2014, încheierea nr. 33/29.10.2014 anexate”

Art.II Celelalte articole din cuprinsul Hotararii nr. 150/2021 a Consiliului Local Alba Iulia rămân neschimbate.

Art.III Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.IVServiciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta Hotărâre.

Art.V Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului Evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                                   Contrasemnează,
       consilier                                                                                             Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                            Jeler Marcel 

 

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 19 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă90,47% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.4ex