Hotărârea nr. 93 din 2022

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor imobile (drumuri și canale) cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară din municipiul Alba Iulia

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 93

privind înscrierea dreptului de proprietate a municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor imobile (drumuri și canale) cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară din municipiul Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipului Alba Iulia- domeniul public asupra unor imobile (drumuri și canale) cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară din municipiul Alba Iulia -inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat sub numărul 105/22.02.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21543/21.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21604/22.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru și agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil a Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr.7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica și regimul juridic și al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Solicită OCPI – Secţia Carte Funicară înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia - domeniul public, asupra unor imobile (drumuri și canale) cu ID, numerele cadastrale și suprafețele din anexa nr. 1, situate în Oarda de Jos - sector nr. 113, cuprins în „Programul Național de Cadastru și Carte Funciară” în municipiul Alba Iulia, identificate cu pozițiile din anexa nr. 2 la HGR nr. 974/2002.

Art.2. Anexele 1 și 2 cuprinzând tabelul și planul cadastral a imobilelor fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Serviciul public comunitar pentru cadastru și agricultură și Serviciul Contracte, Patrimoniu din cadrul Serviciului Public „Administrarea Patrimoniului Local” din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, vor duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.5. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului - Județul Alba.

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură.

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului Evidență Patrimoniu și Sistemul Informatic Geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                         Contrasemnează,
       consilier                                                                                    Secretar general
Tudorașcu Raul                                                                                   Jeler Marcel   
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23% din numărul consilierilor în funcție.

P.B.C.3ex