Hotărârea nr. 94 din 2020

privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

ROMANIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
 

HOTĂRÂREA NR. 94

privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară la data de 30 martie 2020;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia inițiart de viceprimar cu atribuții de primar;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 33307/20.03.2020 al viceprimarului cu atribuții de primar, raportul de specialitate nr. 33391/23.03.2020 al Serviciului administrație publică locală, juridic, contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Având în vedere prevederile OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 50 din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

În temeiul prevederilor art. 129 (3) lit. ”a”, art. 139(1) și art. 196(1) lit.”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.I Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 289 din 27 septembrie 2019 se completează, în sensul că după art. 23 se introduce un articol nou, art. 231 cu următorul conţinut:

,, Art. 231 (1) Pe durata instituirii stării de asediu sau stării de urgenţă pe întreg teritoriul României sau pe teritoriul unităţii administrative teritoriale – Municipiul Alba Iulia, ședințele consiliului local se pot desfăşura în regim de videoconferință.

(2) Dispoziţia Primarului Municipiului Alba Iulia care are ca obiect convocarea consilierilor locali în şedinţă va conţine un articol în care va fi precizată procedura de desfăşurare a şedinţei.

(3) Locul desfăşurării şedinţei este considerat a fi sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, biroul de lucru al Primarului, dacă nu va fi utilizată o altă locaţie în care participă efectiv mai mulţi consilieri locali.

(4) Consilierii locali îşi vor confirma prezenţa la şedinţă prin răspunsul afirmativ „particip la şedinţă” la apelul efectuat de secretarul general. Apelul va fi efectuat în ordine alfabetică. În cazul în care nu vor participa la dezbateri şi la vot la unele din proiectele de hotărâri vor preciza acest aspect în momentul apelului privind prezenţa la şedinţă.

(5) Votul asupra proiectelor de hotărâri va fi exercitat prin exprimarea cuvintelor „pentru”, „împotrivă” sau după caz „abţinere” şi va fi efectuat în ordine alfabetică.

(6) Desfăşurarea integrală a şedinţei va fi înregistrată audio/video.

(7) Prevederile privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului local prevăzute în O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare sunt aplicabile şi în cazul şedinţelor prin videoconferinţă.”

Art.II Prezenta hotărâre poate fi contestată în condițiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.III Hotărârea se va comunica :

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba

- Consilierilor locali

 

 

 

Alba Iulia, 30 martie 2020

 

 

 

Presedintele ședinței,                                                         Contrasemnează,
     Consilier                                                                     Secretar general
Costinaș Marius Adrian                                                          Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 15 voturi favorabile valabil exprimate.

P.M.3ex