Hotărârea nr. 94 din 2022

privind însușirea documentației tehnice de rectificare suprafață, alipire și înscriere a dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 94

privind însușirea documentației tehnice de rectificare suprafață, alipire și înscriere a dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de rectificare suprafață, alipire și înscriere a dreptului de proprietate al Municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43 inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 106/22.02.2022;

Având în vedere solicitarea depusă de Parohia Ortodoxă Română Tolstoi prin preot Mihai Himcinschi, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 18602/2022, referatul de aprobare nr.21536/22.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21583/22.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Având în vedere prevederile art. 557 (2) din Codul Civil, art. 41(5) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 132, art. 135, art. 156 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit „c”, ale art. 139 (3) lit ”g” şi ale art. 196 (1) lit”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Însuşeşte documentația tehnică de actualizare date - rectificare suprafață și alipire, întocmită de inginer topograf Lăpăduș Sergiu Andrei, prin care se propune rectificarea suprafețelor și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr. 43, înscrise în:

- CF nr. 82901 Alba Iulia, cu nr. top. 2634/2/7/1/2 - "altele", în suprafață din acte de 68 mp. și suprafață măsurată de 78 mp.

- CF nr. 82902 Alba Iulia, cu nr. top. 2634/2/7/1/3 - "altele", în suprafață din acte de 180 mp. și suprafață măsurată de 204 mp.

- CF nr. 82956 Alba Iulia, cu nr. top. 2619/2/1, 2621/1/1, 2620/2/1, 2619/1/1 - "altele", în suprafață din acte de 591 mp. și suprafață măsurată de 670 mp.

Documentația tehnică de actualizare date - rectificare suprafață și alipire face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Se înscriu în inventarul domeniului privat al municipiului Alba Iulia imobilele cuprinse la art. 1. cu suprafețele rectificate.

Art.3 Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul privat asupra imobilelor cuprinse la art. 1. cu suprafețele rectificate.

Art.4 Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară schimbarea categoriei de folosință a imobilelor cuprinse la art. 1. cu suprafețele rectificate din "altele" în "curți construcții".

Art.5 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.7 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Serviciului contracte, patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                 Contrasemnează,
       Consilier                                                                          Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                             Jeler Marcel       

 

 

 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex