Hotărârea nr. 95 din 2022

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 420/2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș

 
 
ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 95

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 420/2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș

 

Consiliul local al municipiului Alba Iulia întrunit în ședință ordinară publică la data de 28 februarie 2022;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 420/2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș inițiat de primarul municipiului Alba Iulia și înregistrat cu numărul 107/22.02.2022;

Având în vedere adresa nr. 14557/2/G/SJ/II.C.2 a Instituţiei Prefectului – Județul Alba, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia cu nr. 11007/2022, referatul de aprobare nr. 21533/22.02.2022 al Primarului municipiului Alba Iulia, raportul de specialitate nr. 21591/22.02.2022 al Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia și avizul favorabil al Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură;

Văzând prevederile art. 557(2) din Codul Civil, art. 41 (5) din Legea nr. 7/1996 – Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 132, art. 135, art. 156 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. „c”, ale art. 139 (3) lit. ”g” şi ale art. 196 (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Aprobă revocarea art. 3 și art. 4 din Hotărârea nr. 420/27.10.2021 a Consiliului local privind parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș.

Art.2 Solicită Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba – Secţia Carte Funciară restabilirea situației inițiale din CF nr. 115998 Alba Iulia, cu nr. cad. 115998, în suprafață de 213 mp. privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia - domeniul public.

Art.3 Restul prevederilor din cuprinsul Hotărârii nr. 420/27.10.2021 a Consiliului local rămân neschimbate.

Art.4 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 - Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5 Serviciul public comunitar pentru cadastru şi agricultură din subordinea Consiliului local va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Art.6 Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Alba Iulia

- Instituţiei Prefectului – Județul Alba

- Serviciului public comunitar pentru cadastru şi agricultură

- Serviciului Contracte, Patrimoniu

- Biroului evidență patrimoniu și sistemul informatic geografic

 

 

 

 

Alba Iulia, 28 februarie 2022

 

 

 

Președintele ședinței,                                                                      Contrasemnează,
     Consilier                                                                                 Secretar general
Tudorașcu Raul Sebastian                                                                       Jeler Marcel        
    
 
 
 
 
 

Prezenta a fost adoptata cu număr de 20 voturi favorabile valabil exprimate, care reprezintă 95,23 % din numărul consilierilor în funcție.

P.M.4ex